Minimalistyczne i naturalne produkty | Darmowa dostawa powyżej 499zł

Szukaj

  • 0

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.maximusky.com

(wersja 2020-02-01)I. Postanowienia ogólne.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.maximusky.com (zwanego dalej także „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”). Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Magdalena Borczyk prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: MAXIMUS Magdalena Borczyk, 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, NIP 7842424916, REGON 302341440, e-mail: office@maximusky.com, telefon: +48 789 484 234 (zwana dalej także „Administratorem”) i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 ze zm.).

5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.

7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu Internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności zaznaczając w tym celu stosowne pola zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu.

8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

9. Administrator Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz w niniejszej Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, na przykład za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji dostarczanych przez te podmioty usług.

10. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


II. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych.


1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

d) zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

e) dostosowywania oferty i doświadczeń użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,

f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,

g) kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, takich jak: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika lub Klienta.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego

7. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu operatorowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym wskazanym w Regulaminie Sklepu Internetowego.

8. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

9. Administrator informuje Klientów, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) Shoplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, KRS 417586, NIP 5213630420, REGON 146087858 - w celu przechowywania lub przekazywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Sklep,

2) Firmy spedycyjne - w celu dostawy Towaru do Klienta,

3) Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot, ul. Haffnera 6, KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561. – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznej online lub za pomocą karty płatniczej - za zamówiony Towar,

4) Biuro Rachunkowe - w celu świadczenia usług księgowych.

5) PayPal Holdings, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo oferujące usługi płatnicze umożliwiające przedsiębiorcom i konsumentom posiadającym adres e-mail wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznej online lub za pomocą karty płatniczej - za zamówiony Towar.
III. Pliki COOKIES.1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Sklepu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: (a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a)niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; (c) wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; (d) funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Administrator informuje, że korzysta z usługi Google Analitycs śledzącej działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.


IV. Prawa i obowiązki Administratora oraz Klientów.


1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu Internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu co do sposobu i zakresu ich przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

4. Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.

5. Klient poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach (jeżeli takie są dostępne) może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta z bazy służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.


V. Zmiany Polityki Prywatności.


1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator jest zobowiązany jak i uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Każda zmiana niniejszej Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.


W razie dodatkowych pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, uprzejmie prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.Koszyk

Twoje zakupy

s k l e p