Minimalistyczne i naturalne produkty | Darmowa dostawa powyżej 499zł

Szukaj

  • 0

Regulamin sklepu


www.maximusky.com (wersja 2020-02-01)

I. Definicje.

II. Postanowienia ogólne.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

V. Warunki zawierania umów sprzedaży.

VI. Sposoby płatności.

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy.

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego.

X. Prawo odstąpienia od umowy.

XI. Własność intelektualna.

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

XIII. Postanowienia końcowe.I. DEFINICJE

1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.maximusky.com.

8. Sprzedawca, Usługodawca – MAXIMUS Magdalena Borczyk, 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, NIP 7842424916, REGON 302341440, e-mail: hello@maximusky.com, telefon: +48 789 484 234.

9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Produkt na Indywidualne Zamówienie – Produkt (patrz pkt 9) nieprefabrykowany, stworzony, wyprodukowany lub spersonalizowany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. Usługa Elektroniczna, Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.maximusky.com prowadzony jest przez Magdalenę Borczyk, która jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: MAXIMUS Magdalena Borczyk, 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, NIP 7842424916, REGON 302341440, e-mail: hello@maximusky.com, telefon: +48 789484234

2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, w tym Produktów na Indywidualne Zamówienie według specyfikacji lub personalizowanych przez Klienta, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Unii Europejskiej oraz w innych wskazanych przez Sprzedawcę krajach.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com ub też pisemnie na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, 62-200 Gniezno lub wypisaniu się z Newsletter poprzez link, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail (newslettera)

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: (i) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 ze zm.); (ii) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 134 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych polegających w szczególności na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę może ulegać zmianie.

4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w Rozdziale III Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca wymagane jest urządzenie (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową z włączonymi usługami Cookies oraz Javascript oraz dostęp do poczty elektronicznej.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz pozostałe elementy. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Zamówienia można składać: (i) poprzez witrynę internetową Sklepu za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok, (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@maximusky.com, (iii) telefonicznie pod numerem: +48 789 484 234

5. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu wskazanych na stronie Sklepu. Zamówienia złożone w Dni Robocze poza godzinami pracy sklepu, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia w sposób jaki określono w pkt 4 powyżej. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: (i) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, (ii) oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy, (iii) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, (iv) niniejszy Regulamin. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

8. Produkty wytwarzane na Indywidualne Zamówienie klienta, zgodnie z wymiarami podanymi na stronie prezentowanego produktu mogą ulec zmianie (+/- 5-7cm) ze wg na naturalne tkaniny oraz surowce wypełnienia, które ulegają rozprężaniu lub obkurczaniu (szczególnie wełna i bawełna organiczna). Po pierwszym praniu, wykonany produkt może lecz nie musi zmienić swoje wymiary (Zalecamy stosować instrukcję prania zgodnie z informacjami na stronie oraz metce dołączonej do zakupu). Reklamacje z ww. powodu nie będą uwzględniane.VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: (i) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, (ii) płatność elektroniczna online.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 88 1050 1520 1000 0092 5421 3433 (ING Bank Śląski S.A.) MAXIMUS Magdalena Borczyk, 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, NIP 7842424916, REGON 302341440. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego oraz numer zamówienia. Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Operatorem płatności elektronicznych online jest spółka pod firmą: Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot, ul. Haffnera 6, KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561 oraz poprzez system płatności elektronicznych PayPal. W przypadku płatności elektronicznej online Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis płatności Operatora umożliwia dokonanie płatności za pomocą między innymi kart płatniczych (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Za datę dokonania płatności elektronicznej online uznaje się datę uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji płatności od wyżej wymienionego Operatora.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Za pośrednictwem Inpost z opcją dostawy do paczkomatu

Z dostawą zamówienia do punktu odbioru poprzez Paczka w RUCHu, zamówienie będzie dostępne do wysyłki dla tej spedycji tylko przy zamówieniach do kwoty 300zł (ubezpieczenie paczki do 300zł)3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: (i) Czas kompletowania Produktu wynosi od 2 do 21 Dni Roboczych, w przypadku zamówień e-karty podarunkowej okres dostawy następuje w ciągu 12h od momentu złożenia i opłacenia zamówienia, karta podarunkowa wysyłana jest na wskazany e-mail przez klienta podczas składania zamówienia.(ii) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, to jest od 2 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

4. Kompletowanie Produktu rozpoczyna się z dniem dokonania płatności stosownie do postanowień Rozdziału VI Regulaminu.VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne Produktu określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.).

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenia Reklamacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com lub pisemnie na adres: 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60.

3. W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Klienta. Celem oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

6. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com. Przepisy niniejszego Rozdziału w pkt od 1 do 6 stosuje się odpowiednio.IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. W celu zwrócenia zakupionego towaru Klient w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki powinien poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu zakupu. Oświadczenie dostępne i gotowe do wypełnienia znajduje się tutaj: FORMULARZ ZWROTU

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania przez Konsumenta płatności elektronicznej kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego Rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt na Indywidualne Zamówienie.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.maximusky.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością

MAXIMUS Magdalena Borczyk, 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, NIP 7842424916, REGON 302341440, e-mail: office@maximusky.com, telefon: +48 691 384 656. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.maximusky.com bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.maximusky.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego Rozdziału.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1460 ze zm.).

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.Regulamin e-karty podarunkowej Maximusky§1 Definicje

1. Wydawca- wydawca e-karty podarunkowej Maximusky:

MAXIMUS Magdalena Borczyk

Ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60

62-200 Gniezno

NIP: 7842424916; REGON: 302341440

2. e-Karta podarunkowa Maximusky wydana w formie elektronicznej, która uprawnia Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Maximusky pod adresem: www.maximusky.com zawierająca kod, przesłany do Nabywcy drogą elektroniczną, który należy wpisać w koszyku zamówienia – kod obniży wartość koszyka o kwotę zakupionej wartości e-karty podarunkowej Maximusky.

3. Nabywca- osoba, która w sklepie internetowym Maximusky dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie e-karty podarunkowej.

4. Użytkownik – każdy posiadacz e-karty podarunkowej Maximusky.

5. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Sklep internetowy - Maximusky - prowadzony jest pod adresem: www.maximusky.com

7. Wartość do wykorzystania- środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej e-karty podarunkowej.

8. Wartość zamówienia- kwota do zapłaty za wybrane towary i usługi oferowane na stronie internetowej www.maximusky.com Koszt dostawy nie wlicza się do Wartości zamówienia.

9. Regulamin- niniejszy dokument, określający zasady: zakupu, wydawania i realizacji e-karty podarunkowej Maximusky oraz zasady postępowania reklamacyjnego.§2 Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych przy pomocy metod płatności dostępnych w sklepie Maximusky - do przekazania mu e-karty podarunkowej Maximusky, która będzie uprawniała Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi w Sklepie internetowym Maximusky.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości e-karty podarunkowej Maximusky. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym Maximusky i nie podlegają opodatkowaniu.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.

4. Do dokonania zakupów przy użyciu e-karty podarunkowej Maximusky będzie uprawniony każdy Użytkownik, który jest w posiadaniu tego bonu.

5. Zakup e-karty podarunkowej Maximusky nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

6. e-Karta podarunkowa Maximusky jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

7. Po upływie ważności e-karty podarunkowej Nabywca lub Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

§3 Wydanie e-karty podarunkowej Maximusky

1. e-Karta podarunkowa Maximusky jest e-kartą na okaziciela.

2. e-Karta podarunkowa Maximusky występuje w postaci: w formacie pliku pdf - przesyłany do Nabywcy drogą elektroniczną, na wskazany w zamówieniu adres e-mail klienta wraz z kodem, który należy wpisać w koszyku zamówienia – kod obniży wartość koszyka o kwotę zakupionej wartości e-karty podarunkowej Maximusky.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky może być realizowana wyłącznie w Sklepie internetowym www.maximusky.com

4. Nabywca poprzez zakupienie e-Karty podarunkowej Maximusky oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie e-Karty podarunkowej Maximusky oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.§3 Zasady użytkowania e-Karty Maximusky

1. Wydana e-karta podarunkowa Maximusky jest aktywna. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności, ani też ponownej jej aktywacji.

2. Użytkownik realizuje e-kartę podarunkową Maximusky poprzez wpisanie unikalnego kodu znajdującego się na e-karcie podarunkowej Maximusky - kod wpisuje się w specjalnie do tego wyznaczonym polu w trakcie procesu wykonywania zamówienia na stronie internetowej sklepu. Wartość zamówienia zostanie automatycznie obniżona o Wartość e-karty podarunkowej Maximusky. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky może zostać użyta tylko jeden raz i na całą wartość e-karty podarunkowej Maximusky.

4. Do Wartości zamówienia nie wliczają się koszty wysyłki.

5. W przypadku, gdy Wartość zamówienia nabywanych towarów lub usług przewyższa wartość e-karty podarunkowej Maximusky Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przy pomocy metod płatności dostępnych w sklepie Maximusky.

6. W przypadku gdy Wartość zamówienia towarów i usług jest niższa od kwoty Wartości do wykorzystania, kod rabatowy nie uaktywni się. W tym wypadku należy dodać dodatkowe produkty, które podwyższą Wartość zamówienia.

7. Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać tylko jedną e-kartę podarunkową w jednym zamówieniu. E-Kart podarunkowych Maximusky nie można łączyć.

8. e-Karta podarunkowa Maximusky nie może być wymieniony na pieniądze.

9. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu e-Karty podarunkowej Maximusky Użytkownik może zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem 789484234 pisemnie na nasz adres korespondencyjny (MAXIMUS Magdalena Borczyk ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60, 62-200 Gniezno) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@maximusky.com

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji e-karty podarunkowej Maximusky w następujących przypadkach:

a) upłynął termin ważności e-karty podarunkowej Maximusky

b) wystąpienie problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację e-karty podarunkowej Maximusky, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wydawcy e-karty podarunkowej Maximusky. W takim wypadku Wydawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie niezbędne kroki do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji e-karty podarunkowej Maximusky. W przypadku niemożliwości usunięcia problemów technicznych, Wydawca niezwłocznie zwróci Nabywcy pieniądze za zakupioną e-kartę Maximusky.

§4 Zwrot e-karty podarunkowej Maximusky

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu e-karty podarunkowej Maximusky bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania e-karty podarunkowej Maximusky a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W sytuacji, w której e-karta podarunkowa Maximusky została wykorzystana lub upłynął termin do odstąpienia od umowy, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-karty podarunkowej Maximusky

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość i zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Be-Karty podarunkowej Maximusky, zostanie wystawiony przez Wydawcę e-karty podarunkowej Maximusky na kwotę równą wartości zwracanych towarów.

5. Wydana e-karta podarunkowa Maximusky będzie ważna przez okres 6 miesięcy od momentu wystawienia.

6. W przypadku zakupu e-karty podarunkowej Maximusky przez przedsiębiorstwo prawo do ewentualnego zwrotu reguluje oddzielna umowa między MAXIMUS Magdalena Borczyk, a kupującym e-kartę podarunkową Maximusky, przedsiębiorcą.§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją e-kart podarunkowych Maximusky powinny mieć charakter pisemny i prosimy je kierować kierować na adres e-mailowy: hello@maximusky.com lub na adres korespondencyjny:MAXIMUS Magdalena Borczyk ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60, 62-200 Gniezno, z dopiskiem „Reklamacja e-karta”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia u Wydawcy.§6 Postanowienia końcowe

1. Nabywca lub Użytkownik poprzez zakup lub realizację e-karty podarunkowej Maximusky akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Nabywca lub Użytkownik, który uzyskał e-kartę podarunkową Maximusky w sposób sprzeczny z Regulaminem lub sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jego realizacji.

3. e-karta podarunkowa Maximusky nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4. Wydanie e-karty podarunkowej Maximusky nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

5. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.maximusky.com/strona/regulamin

6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Nabywcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

7. Dodatkowe informacje na temat zasad korzystania z e-karty podarunkowej Maximusky można uzyskać pod numerem telefonu Wydawcy: 789484234 lub pod adresem e-mailowym hello@maximusky.com

8. Pozostałe kwestie dotyczące sklepu internetowego Maximusky, nieobjęte niniejszym regulaminem, zostały ujęte w Regulaminie ogólnym sklepu dostępnym pod adresem: www.maximusky.com/strona/regulamin

9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w wyżej wymienionych Regulaminach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne.Gniezno, dnia 24 września 2020 roku.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2020 roku.

Koszyk

Twoje zakupy

s k l e p